Credits for cheat sheet below do not belong to me.